Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Afsluttet forskningsprojekt 
At være i skudvekslinger eller at overvære krigsforbrydelser er nogle af de barske oplevelser, man kan risikere som soldat.
Ansatte, der bliver udsendt til konfliktzoner med Forsvaret, har både et unikt og oftest mere risikobetonet arbejdsmiljø. 

Det psykiske arbejdsmiljøs betydning for soldaters mentale helbred 

Undersøgelse af sammenhæng mellem det psykiske arbejdsmiljø under udsendelse i internationale missioner og soldaternes psykiske helbred efter hjemkomst.

Baggrund

Under udsendelse til internationale missioner konfronteres soldater ofte med oplevelser, der kan virke voldsomme og påvirke dem – også efter hjemkomst. Men ikke alle påvirkes på samme måde af sådanne oplevelser. Veterancentret er derfor interesseret i at kortlægge, hvilken betydning det psykiske arbejdsmiljø har for soldatens mentale helbred.

Forskning har vist, at det psykiske arbejdsmiljø har en betydning for trivsel og helbred, når det er undersøgt under det, der bredt kan karakteriseres som ”normale forhold”.

I dette projekt undersøgte vi, om en sådan sammenhæng også gør sig gældende for soldater udsendt i internationale missioner, hvor jobbet kan være farligt, og hvor både arbejde og fritid foregår side om side med kolleger og overordnede.

Metode

For at undersøge eventuelle sammenhænge blev projektet opdelt i tre dele:

  • I første delprojekt undersøgte man, om soldaternes oplevelse af nærmeste foresattes evne til at lede på en retfærdig og anerkendende måde har en relation til risikoen for at få posttraumatisk stresslidelse (PTSD) efter hjemkomst. Det gjorde vi med udgangspunkt i data fra en stor undersøgelse blandt de udsendte i Afghanistan i 2009 (ISAF hold 7).

 

  • Andet delprojekt byggede på et registerstudie, hvor vi undersøgte arbejdsmarkedstilknytningen for soldater, indenfor 5 år efter første udsendelse til Kosovo, Irak eller Afghanistan, i perioden 2002-2012. Hensigten var at undersøge, hvordan soldater kan bevæge sig imellem at være i arbejde, være arbejdsløs eller at være længerevarende syg. Dette gjorde vi ved at sammenligne soldaterne med en gruppe af tilfældigt udvalgte danskere, som ligner soldaterne med hensyn til alder, uddannelse og andre vigtige baggrundsfaktorer.

 

  • Tredje delprojekt byggede ligeledes på registerdata, der blev kombineret med soldaternes besvarelse af opfølgningsspørgeskemaer efter udsendelse. Her undersøgtes det om der findes forklarende faktorer, der kunnen have betydning for hvor stor chance soldater har for at få arbejde, når de blev arbejdsløse. Studiet blev baseret på soldater, der blev fulgt inden for fem år efter første udsendelse til Kosovo, Irak eller Afghanistan, i perioden 2002-2012. 

På Flagdagen bliver alle udsendte i Forsvaret hyldet og anerkendt for deres indsats, blandt andet på gaderne i København.
Det at have gode kollegaer, man kan dele gode og mindre gode oplevelser med, kan have betydning for oplevelsen af trivsel på andre arbejdspladser.


Resultater

I første delprojekt undersøgte Veterancentret sammenhængen imellem oplevelsen af organisatorisk retfærdighed og en mulig PTSD diagnose 2½ år efter hjemkomst. Resultaterne viste, at oplevelsen af en mere retfærdig behandling, målt både 1½ måned før udsendelse og ca. midt igennem missionen, havde sammenhæng med en lavere risiko for at have PTSD 2½ år efter hjemkomst. Samme resultater kunne dog ikke findes ved målingen lige efter hjemkomst. Det indikerer derfor, at det at opleve sig retfærdigt behandlet af nærmeste foresatte før og under den militære udsendelse muligvis er en beskyttende faktor for udviklingen af PTSD. Du kan læse resultaterne fra første delprojekt på engelsk her.

I andet delprojekt undersøgte vi, hvordan danske soldater, der har én udsendelse bag sig enten fra Kosovo, Irak eller Afghanistan i perioden 2002-2012, klarer sig, sammenlignet med en nøje udvalgt kontrolgruppe, som er udvalgt til at ligne soldaterne på en række parametre. Resultaterne fra undersøgelsen viser, at veteranerne havde en mindre risiko for at blive arbejdsløse. Omvendt havde de en større chance for at få arbejde igen, når de var arbejdsløse. Soldater der havde været udsendt til Afghanistan havde en væsentlig større risiko for at blive langtidssyge, når de var i arbejde. Slutteligt havde soldater der var hjemvendt fra Kosovo en større chance for at komme tilbage til arbejde, når de var langtidssyge. Du kan læse resultaterne fra andet delprojekt på engelsk her

Resultaterne fra tredje delprojekt er endnu ikke udkommet.
 
Sidst opdateret 17-06-2019 - kl. 13:18

Vil du vide mere?

Kontakt
Andreas Friis Elrond
Forsker

vetc-vic10@mil.dk